(18) 11 en 9/11 In Geschiedenis

 

(18) 11 en 9/11 In Geschiedenis

* Op 11-09-1990 om 21:09, 11 jaar voorafgaand aan 11 september 2001, hield George Bush senior een toespraak voor het Congres, getiteld “Naar een Nieuwe Wereld Order“:

“Een nieuw partnerschap van naties is begonnen, en we staan vandaag op een uniek en buitengewone moment. De crisis in de Perzische Golf, zo ernstig als die ook is, biedt ook een zeldzame mogelijkheid over te gaan naar een historische periode van samenwerking. Uit deze moeilijke tijden, kan onze vijfde doelstelling ontstaan “een-nieuwe wereld orde””.

* Op 09.11.1941, 60 jaar voorafgaand aan 09.11.2001, werd de aarde klaargemaakt en de basis gelegd voor het “Pentagon” in Washington DC
* Een boek geschreven in 1981, 20 jaar voorafgaand aan de aanslagen van 2001, genaamd “The birth of Christ Recalculated”. De auteur, dr. Ernest L. Martin, beweert de exacte datum van de geboorte van Jezus Christus te hebben berekend op basis van de hemelse kaarten van die tijd. De datum van de ‘geboorte van Christus, gebaseerd op de beroemde ster van Bethlehem, is berekend op 11 september, 3 v.Chr
* Volgens de Hebreeuwse Geschriften was 11 september 1999 de 6000e verjaardag van Adam’s schepping, en het 1e jaar van de Hebreeuwse kalender

11: Significante Dagen

* Herdenkingsdag – Twee minuten stilte op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand (11:00, 11 november), wat vermoedelijk de tijd markeert (in het Verenigde Koninkrijk) toen de wapenstilstand van kracht werd.

11: Belangrijke gebeurtenissen

* De eerste geslaagde NASA-missie om met succes twee mannen op de maan te zetten was Apollo 11
* De orkaan Katrina werd geregistreerd als “Storm # 11”. Op de wikipedia pagina staat :

“Op 28 augustus, gaven 11 provincies en elf steden een evacuatiebevel uit, het aantal werd de volgende ochtend verhoogd tot 41 provincies en 61 steden”

En toevallig, op de NASA’s (orkaan Katrina) pagina luidt het als volgt

“De storm vormde zich laat op 23/08 en ontwikkelde zich de volgende ochtend om 11 uur snel tot een tropische storm“.

* Uri Geller stopte de Big Ben op 11:11 GMT 30.04.1997 (een hoax naar mijn mening, maar voel je vrij om dat te onderzoeken)

11: Royalty (Koningklijk)

* Een zoektocht op google naar de etymologie van het woord “kroon” stelt dat het afkomstig is van het Anglo-Franse woord “coroune” uit het jaar 1111.

“1111, van Anglo-Fr. Coroune, uit O.Fr. corone, L. van de corona” kroon “

11: Religie

* Jezus Christus = 11 letters

11: Sport

* Er zijn 11 spelers in een voetbalteam. Een voetbalwedstrijd wordt 11:11.
* Er zijn 11 spelers in een cricketteam. Nogmaals, 11:11.

11: Een samenvatting

Het nummer 11 zit ingebakken in de beginselen van het bestaan. Waargenomen zowel in de hemelen als op de werking van de schimmige wereld heersers, er zijn drie gedachten gangen hoe je dit zou kunnen zien:

* De eerste wijzen in de richting van een reeks ‘onvermijdelijke gebeurtenissen’ diep geworteld in de ontwikkeling van het materiële bestaan. Noodlot zo te zeggen en het universum voert haar script uit.
* De tweede speculeert dat “de heersende macht ‘de betekenis van het nummer 11 heeft gerealiseerd in het oude verleden en dat hebben gekaapt voor hun eigen gewin.
* De derde leidt tot de veronderstelling dat de piramidebouwers, dezelfde mensen zijn die de controle vandaag de dag hebben, en gebruik hebben gemaakt van het symbolisch getal 11 door de hele geschiedenis heen. Zou het kunnen zijn dat deze ‘intelligentie’ die nu aan het werk is, het zonnestelsel creëerde (om zo de verbinding tussen het nummer 11 en het universum uit te leggen) of werkt het simpelweg naar een universele numerieke code?

De bovenstaande informatie is geheel gebaseerd op gepubliceerde feiten, zelfs zonder in te gaan op mijn eigen ervaringen met de nummers 11:11.

In eerste instantie had ik mijn eigen bedenkingen bij de betekenis van het getal 11, totdat het gevonden werk passend werd in mijn leven.

De meeste, zo niet alle kennis en onderzoek in dit blog, vond zijn weg in mijn leven door middel van momenten waar ik het nummer 11:11 te zien kreeg op een digitale klok van de magnetron of op de TV. De laatste tijd hebben deze een nieuwe vorm aangenomen, met inbegrip van volledige opgeblazen en hoorbare 11:11 ’s van willekeurige leden uit het publiek met overeenkomsten van schijnbaar willekeurige voorwerpen die iets groter vormen dan het toeval alleen.

11:11 is gekomen om een verandering in bewustzijn aan te duiden of in ieder geval de belichting van een nieuwe realiteit. Een Puzzel op zijn zachtst gezegd, maar een spannende – dat is zeker!

—————————————————————————————————————

English Version

(18) 11 and 9 / 11 in History

On September 11th 1990 at 9.09PM, 11 years prior to September 11th 2001, George Bush Senior made a speech to Congress entitled “ Toward A New World Order “:

“A new partnership of nations has begun, and we stand today at a unique and extraordinary moment. The crisis in the Persian Gulf, as grave as it is, also offers a rare opportunity to move toward an historic period of cooperation. Out of these troubled times, our fifth objective—a new world order—can emerge.”

* On September 11th 1941, 60 years prior to September 11th 2001, the soil was broken and the foundations set for “The Pentagon” in Washington DC
* A book written in 1981, 20 years prior to the 2001 attacks, called “The Birth of Christ Recalculated”. The author, Dr. Ernest L. Martin, claims to have calculated the exact date of Jesus Christ’s birth based on the celestial charts for that era. The date of Christ’s birth, based on the famous Star of Bethlehem, is calculated to be September 11, 3 B.C.
* According to Hebrew Scriptures September 11, 1999 was the 6,000th anniversary of Adam’s creation, and year 1 on the Hebrew calendar

11: Significant Days

* Remembrance Day – Two minutes of silence at the eleventh hour of the eleventh day of the eleventh month (11:00 am, 11 November), supposedly marking the time (in the United Kingdom) when armistice became effective.

11: Significant Events

* The first NASA space mission to successful land two men on the moon was Apollo 11
* Hurricane Katrina was recorded as “Storm #11”. Hurricane Katrina’s wikipedia page states:

On August 28, 11 counties and eleven cities issued evacuation orders, a number which increased to 41 counties and 61 cities by the following morning

To coincide, NASA’s Hurricane Katrina page states:

“The storm formed late on August 23 and developed quickly into a tropical storm by 11 a.m. the next morning.”

* Uri Geller stopped Big Ben at 11.11 AM GMT 30th April 1997 (a hoax in my opinion, but feel free to research)

11: Royalty

* A google search into the etymology of the word “crown” establishes it was derived from the Anglo-French word “coroune” in the year 1111.

 

“1111, from Anglo-Fr. coroune, from O.Fr. corone, from L. corona “crown””

11: Religion

* Jesus Christ = 11 letters

11: Sport

* There are 11 players in a football team. A football game becomes 11:11.
* There are 11 players in a cricket team. Again, 11:11.

11: A summary (to be continued)

The number 11 finds itself embedded in the very fabric of existence. Observed in both the heavens and in the workings of shadowy world rulers, there are three schools of thought as to how this could be:

* The first points towards a series of ‘inevitable events’ deep rooted in the fabric of material existence. Fate so to speak and that the universe is playing out its script.
* The second speculates that ‘the powers that be’ have realised the significance of the number 11 in our ancient past and hijacked it for their own gain.
* The third leads to an assumption that the pyramid builders, are the same people in control today, and have used the number 11 symbolically throughout recorded history. Could it be that this ‘intelligence’ at work, created the solar system (so as to explain the connections between the number 11 and the universe) or is it simply working to a universal numerical code?

The above information is all based on published fact, without even going into my own experiences with the numbers 11:11.

At first I held my own reservations about the significance of the number 11, until I found it work itself into my life.

Most, if not all of my knowledge and research in this blog, found its way into my life through moments where I’ve see an 11:11 on a digital clock, on the microwave or on the TV. Of late, these have taken a new form, including full blown audible 11:11’s from random members of the general public and arrangements of seemingly random objects forming something greater than just coincidence.

11:11 has come to signify a change in consciousness or at least the exposure of a new reality. Puzzling to say the least, but exciting – definitely!

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s