(26) De religie van de Nieuwe Wereld Order

(26) De religie van de Nieuwe Wereld Order

Eerst maar vooral wil ik dat u de Tibetaanse vlag overweegt. Symbolisch gezien kun je zeggen dat Tibet de blauwdruk werd voor een religie gebaseerd op ‘spirituele zon aanbidding’.

Gezien het feit dat de 14e Dalai Lama, overwegend toevlucht zoekt in westerse landen, kun je aannemen dat hij zich in ‘de binnenste cirkel bevind van degenen die het kunnen weten’, gezien de ‘zon’ symboliek die aan hem toegeschreven is.

Zoals elk land, heeft Tibet nog steeds een hiërarchie met haar religieuze leiders. Met geruchten omgeven dat degene aan de onderzijde nog steeds vreselijk lijden in enorme armoede, het wordt duidelijk dat de laatste ‘spirituele’ hoop in de wereld, zich nog steeds vasthoud aan een piramidale structuur.

Zoals ik eerder uitlegde in mijn post: Beijing Olympics 2008 Zion & De Vijfde Wereld: representeert Beibei, de blauwe mascotte van de Olympische Spelen van 2008, de geest, en is de enige die een spiritueel derde oog heeft. Dit correleert met de blauwe Olympische ring, welke de nieuwe cyclus van de tijd representeert waar we naar op weg zijn.

Eén van mijn eerste stukken, met betrekking tot de ontdekking van een spiritueel chakra-systeem in het Paspoort van het Verenigde Koninkrijk (verzegeld met omgekeerde pentagrammen). Wie zijn hiervoor verantwoordelijk als het niet onze eigen overheid en/of Koninklijke figuren zijn?

Om nog een stapje verder te gaan, dan kunt u de Bijbel bekijken (een routekaart verbeeld het plan voor de ‘Order van het Nieuwe Tijdperk‘) voor antwoorden. Het Boek der Openbaringen maakt tal van verwijzingen naar de “zeven zegels ‘. Dit staat wederom symbolisch voor de zeven chakra’s.

Je zou zelfs de Maya-profetieën beter kunnen bekijken voor nog meer aanwijzingen …

In een profetie geschreven in 1560, schreef een Maya-hogepriester:

“Daar, ‘de meesters van onze ziel ‘ zijn aangekomen… daar de provincies overgeleverd waren aan hun leiders. Daar begonnen we het heilige geloof te leren. Daar begon het water door te dringen tot onze hoofden. Daar werden de fundamenten van de hoge kerk gelegd. Het paleis van God, het deugdzame open huis van God. Daar werden de beginselen van de zeven sacramenten opgericht”.

Vervang sacramenten gewoon met chakra’s.

En dit is waar ik stel dat de religie van de Nieuw Wereld Order, inderdaad die van spiritualiteit is, spiritualiteit, maar dan gebaseerd op een piramidaal vermogen van onderdrukking, gebaseerd op het overwicht van een ‘valse messias’ die uitgeroepen zal worden tot de ‘Zoon van God’, de ‘Terugkeer van de Koning’!

U bent zich wellicht bewust van de ‘Georgia Guidestones’ (meer info hier) die werden opgericht door een ongrijpbaar personage genaamd RC Christian (met duidelijke links naar de christelijke Rosencrantz – oprichter van de Rozenkruisers). Let op het derde gebod voor een nieuw tijdperk dat terug gevonden wordt op de stenen:

3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal.

Hoe stelt u zich voor, met onze meertalige planeet, dat we alle talen met uitzondering van 1, zomaar uit kunnen wissen, tenzij dit inderdaad niet verwijst naar een gesproken taal, maar naar telepathie?

Aan de ‘Georgia Guidstones’ is verderop een andere post aan gewijd.

—————————————————————————————————————

English Version

(26) The religion of the New World Order

First and foremost, I would like you to consider the Tibetan flag. Symbolically you could say that Tibet became the blueprint for a religion based on ‘spiritual sun worship’.

Given that the 14th Dalai Lama predominantly takes refuge in Western countries, you could assume that he is in ‘the inner circle of those in the know’, given the ‘sun’ symbolism attributed to him.

Like any country, Tibet still has a class hierarchy and its religious leaders. With rumours abound that those on the bottom rungs still suffer in tremendous poverty, it becomes apparent that the last ‘spiritual’ hope in the world, still abides to a pyramidal power structure.

As I explained in a previous post : Beijing Olympics 2008 : Zion & The Fifth World : BeiBei, the blue mascot for the Olympics 2008, represents spirit and is the only one to have a spiritual third eye. This correlates with the blue Olympic Ring, which represents the new cycle of time of which we are moving into.

One of my very first posts, involved the discovery of a spiritual chakra system in the UK Passport (sealed with inverted pentagrams). Who is responsible for this if not our own government or royal figures?

To take this one step further, you can look to the Bible (a road map depicting the plan for a ‘New Order Of The Ages’) for answers. The Book of Revelations makes numerous references to the ‘seven seals’. This is again symbolic for the seven chakras.

You could even look to the Mayan prophecies for more clues…

In a prophecy written in 1560, a Mayan high priest wrote:

“There ‘the masters of our souls’ arrived… there the counties were distributed to their chiefs. There we began to learn the holy faith. There water began to enter our heads. There were laid the foundations of the high church. The palace of God, the virtuous open house of God. There the principle of the seven sacraments was founded.”

Simply replace sacraments with chakras.

And this is where I propose that the religion of the New World Order, is indeed that of spirituality, but spirituality based on a power pyramid of oppression, based on the ascendancy of a ‘false messiah’ who is going to be declared the ‘Son of God’, the ‘Return of the King’!

The long declared goal of the Illuminati is to facilitate ascension for humanity under an enlightened spiritual hierachy. With our current capitalist society on the edge of collapsing under its own weight, it becomes clear that civilisation founded upon the principles of spirituality – not greed – is crucial for the survival of our home planet.

You may be aware of the Georgia Guidestones (more info here) which were erected by an elusive character called RC Christian (with clear links to Christian Rosencrantz – founder of the Rosicrucians). Take note of the 3rd commandment for a new age which is found on the stones:

3. Unite humanity with a living new language.

How do you propose, with our multi-lingual planet, that we could phase out all but one language, unless indeed this refers not to a spoken language, but to telepathy?

About the Georgia Guidstones’ is another post dedicated later.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s