(38) De Schepper, Het Oog en 2012 in het Londense Natuur Historisch Museum

 

(38) De Schepper, Het Oog & 2012 in het Londense Natuur Historisch Museum

Tijdens een vakantie weekend in Londen, maakte ik een bezoek aan het Natuur Historisch Museum in London, een echte must. Het museum biedt bezoekers een gedachte provocerende reis over hoe ‘zij‘ zouden willen dat we naar ons bestaan kijken in deze materiële werkelijkheid. Natuurlijk houdt iedereen ervan – het is helemaal gratis!

Een gebied genaamd de ‘rode zone’ is gewijd aan de Aarde met onderwerpen als ‘Vandaag & Morgen’, ‘Rustgevend Oppervlak’ en ‘Vanaf het Begin”.

Op mijn reis door de rode zone, kwam ik in een grote ruimte waarin zich een enorm 3D-model bevond van de aarde, compleet met opgaande roltrap naar het centrum.

Mijn weg werkend langs deze ‘model Aarde’ werd ik me bewust van 6 enorme standbeelden staand aan de andere kant van de zaal. Onderzoekend, liep ik er op af, en merkte dat de beelden werden overschaduwd door een enorme tekening van ‘Saturnus’ aan mijn linkerzijde.

Er was geen verklaarbare reden voor zulk een reusachtige tekening van Saturnus. Voor degenen met belangstelling in ‘astrotheology’ en de heidense religies, zullen begrijpen dat Saturnus de planetaire equivalent is van de godheid ‘satan’. De dag ‘Zaterdag’ komt van beide ‘satan’ en ‘Saturnus’ (Saturnus dag) en toevallig de dag dat het westerse ritueel begint, de grote inkoop. En natuurlijk, de reden waarom kerst geassocieerd word met de Kerstman, is omdat de naam een anagram is van ‘Satan’ (Santa) – de god van het materialisme.

Saturnus = Satan = Santa (kerstman) = Materialisme (winkelen op ‘Zatur’day (zaterdag), aanbidding op een’ Sun’day (‘ZON’-dag))

Dus om weer op het spoor terug te komen, dit beeld van Saturnus verblijft stoutmoedig voor de 6 beelden. Wat zijn dan deze beelden zult u zich afvragen?

1. Een wetenschapper
2. Een astronaut
3. Medusa (een monsterlijk chtonisch beest met slangen in plaats van haar) – een verwijzing naar het ‘Broederschap van de Slang
4. De Cycloop (primordiale reuzen met een oog in het midden van het voorhoofd) – een verwijzing naar, je raadt het al, ‘Het Alles Ziende Oog”
5. Atlas – een verwijzing naar ‘Atlantis’
6. en tot slot … De Schepper:

‘Het beeld van de Schepper’ is een replica van het schilderij van William Blake Urizen genaamd, “de Schepper van de materiële wereld”. Hier is het origineel als referentie:

Het beeld / schilderij beeldt de Schepper uit, de schepper van de materiële wereld, hij houd een open kompas vast en vormt dus een piramide. Ik heb William Blake in een vorige post over de ‘Londonse Olympics 2012’ onthuld, en hoewel hij nooit publiekelijk een vrijmetselaar was, was duidelijk dat hij werd opgeleid in het esoterische. Zijn schilderijen houden vast aan esoterische scheppingsmythen, op een manier dat onze materiële wereld de bouw zou zijn van de demiurg, een godheid die werd opgericht en van het Opperwezen viel. Met andere woorden: het tegenovergestelde van de christelijke definitie van ‘God’.

Ter vergelijking, hier is het embleem van de vrijmetselarij, een passer en een winkelhaak, waarvan het kompas ‘gevonden op het standbeeld’ is geleend (let op het kompas het bevat een ‘oog’ precies daar waar je het zou verwachten het te vinden):

Stel jezelf deze vraag, waarom zou het Natuur Historisch Museum een reeks beelden als deze kiezen om de geschiedenis van de planeet te vertegenwoordigen, gezien het feit dat het christendom het oorspronkelijke geloof van Groot-Brittannië is? En waarom staan ze vóór een enorme afbeelding van Saturnus – de god van het materialisme?

Mijn sensoren waren ontwaakt, en ik realiseerde me dat er beperkingen zouden zijn om verdere aanwijzingen in de rode zone te vinden. Ik sprong op de roltrap, die me liet opstijgen door het centrum van de ‘model planeet’ tot op de tweede verdieping.

Aldaar, en recht voor me … de occultisten waren er weer geweest .. dit keer met een videomuur in de vorm van een klok.

De video toonde de geschiedenis van de planeet samengevat in 12 uur, waar in 1 uur de oprichting van de planeet werd gedocumenteerd en in 12 uur de latere ondergang.

Terwijl ik daar stond, naar deze video te kijken, voelde ik diep van binnen dat er iets dreigde rond het 12 uur teken. Mijn intuïtie diende me correct:

IK ZOU ZO GRAAG WETEN WAT HIER GESTAAN HEEFT????

Hoorde je het?

Op 8 seconden, hoort u de woorden “Mensen Evolueren 20 seconden vóór 12 uur… Dat is nu …” (2012).

Dus, de mens evolueert 20 seconden vóór 12 uur ….? Of moet dat 2012 zijn!

Ik moest weten of dit aan mij lag, en of ik zomaar dingen hoorde, dus ik voelde dat een aantal berekeningen op z`n plaats zouden zijn om te zien of dat inderdaad zo was, tijdens de 4,5 miljard jaar geschiedenis van de aarde, zou onze 4-5 miljoen jaar evolutie gelijkstellen met 20 seconden op een 12 uur klok. (Het fossielenarchief laat zien, dat karakteristieke menselijke trekjes niet recentelijk verschenen, noch alle in één keer. Integendeel, ze evolueerden fragmentarisch over een periode van ongeveer 5 miljoen jaar. Zo`n 4 miljoen jaar geleden, waren de mensen gewoon tweevoetig dieren, doch mét hersens, ruwweg één derde van de grootte van de moderne mens. Bron)

En mijn bevindingen? Als de wereld al 4,5 miljard jaar bestaat en de evolutie van de mens is 5 miljoen jaar actief, komt onze evolutie overeen met ongeveer 0,11% van de totale tijd. 20 seconden op een 12-uurs klok, vertegenwoordigt 0,046% van de totale tijd.

Het cijfer 20 seconden, als metafoor voor de duur van de menselijke evolutie is verkeerd (het moet ongeveer 45 seconden zijn) en is slechts een verdekte poging om de boodschap voor 2012 naar buiten te brengen.

Tijd beperkingen betekende dat mijn bezoek in het museum moest eindigen … maar wat ik verontrustender vind is de voorspelling die het museum suggereert, dat het mogelijk om 12 uur gebeurt.

Dus hebben we een keuze uit:

1. Een nieuw supercontinent word gevormd? (Een Nieuwe Wereld Orde, misschien)
2. Een asteroïde of komeet botst met de aarde?
3. Massaal uitsterven van al het leven op aarde?
4. De zon barst uit en verzwelgt de aarde in vuur en vlam?

Het museum lijkt wezenlijk te genieten van het doemscenario’s, dat is zeker! Maar alle gekheid op een stokje, een standbeeld van ‘De Schepper’, ‘Cyclops’, ‘Atlas’ en ‘Medusa’ in combinatie met een video-documentatie van onze evolutie in 20 seconden en de rest in 12 uur, dat laat ons zien dat die agenda NU wordt uitgevoerd!

—————————————————————————————————————

English Version

(38) The Creator, The Eye & 2012 in London’s Natural History Museum

Whilst in London over the bank holiday weekend, I made a visit to London’s Natural History Museum a priority. The museum provides visitors with a thought provoking journey on how ‘they’ would like us to view our existence in this material reality. Of course everyone loves it – it’s all for free!

An area called the ‘red zone’ is dedicated to the Earth on topics such as ‘Today & Tomorrow’, ‘Restful Surface’ and ‘From The Beginning’.

On my journey around the red zone, I entered a huge chamber which contained a huge 3D model of earth complete with ascending escalator into the centre.

Working my way past this ‘model Earth’ I became aware of 6 huge statues standing at the other end of the hall. Inquisitive, I walked over, noticing that the statues were overshadowed by a huge drawing of ‘Saturn’ to my left.

There was no explicable reason for such a huge drawing of Saturn. For those with interests in ‘astrotheology’ and the pagan religions, you will understand that Saturn is the planetary equivalent of the deity ‘Satan’. The day ‘Saturday’ stems from both ‘Satan’ and ‘Saturn’ (Saturn day), and just so happens to be the day the western world ritually embarks on a big shopping trip. Naturally, the reason why Christmas has become associated with Santa, is because the name is an anagram of ‘Satan’ – the deity of materialism.

Saturn = Satan = Santa = Materialism (Shop on a ‘Satur’day, worship on a ‘Sun’day)

So to get back on track, this image of Saturn boldly resided in front of 6 statues. What were these statues you ask?

1. A scientist
2. An astronaut
3. Medusa (a monstrous chthonic beast with snakes instead of hair) – a reference to the ‘Brotherhood Of The Snake’
4. The Cyclops (a primordial giants with a single eye in the middle of its forehead) – a reference to, you guessed it, ‘The All Seeing Eye’
5. Atlas – a reference to ‘Atlantis’
6. and finally… The Creator:

‘The Creator’ statue is a recreation of the painting by William Blake called Urizen ‘the Creator of the Material World’. Here’s the original for reference:

The statue / painting depicts the demiurge, creator of the material world, holding an open compass and thus forming a pyramid. I have covered William Blake in a previous post concerning the ‘London Olympics 2012’, and although never publicly a Freemason, he was clearly educated in the esoteric. His paintings abide to esoteric creation myths, in that our material world is the constuct of a demiurge, a deity who was created and fell from the supreme being. In other words the opposite to the Christian definition of ‘God’.

For reference, here’s the emblem of the Freemasons, a set square and compass, from which the compass found on the statue was borrowed (notice the compass contains an ‘eye’ exactly where you’d expect to find it):

Ask yourself this question, why would the Natural History Museum choose such a set of statues to represent the history of the planet, given that Christianity is the original faith of Britain? And why are they in front of a huge drawing of Saturn – the deity of materialism?

Having had my sensors awoken, I realised that there were bound to be further clues in the red zone. I jumped on the escalator which saw me ascend through the centre of the model planet up to the second floor.

Low and behold, straight in front of me… the occultists had been at it again.. this time with a video wall in the shape of a clock.

The video showed a history of the planet condensed into 12 hours, where 1 o’clock documented the creation of the planet and 12 o’clock it’s subsequent demise.

As I stood there watching this video, I could feel deep down that something was looming around the 12 hour mark. My intuition served me correct:

I WOULD LIKE TO KNOW WHAT HAS BEEN HERE??

Did you hear it?

At 8 seconds, you will hear the words “Humans evolve just 20 seconds before 12 o’clock… It’s now…”.

So, humans evolve 20 seconds before 12 o’clock….? Or is that 2012!

I had to know whether this was me just hearing things, so I felt some calculations were in order to see if indeed, during the Earth’s 4.5 billion year history, our 4-5 million years of evolution would equate to 20 seconds on a 12 hour clock. (The fossil record shows that distinctively human traits appeared neither recently nor all at once. Rather, they evolved piecemeal over a period of roughly 5 million years. By 4 million years ago, humans were habitually bipedal yet had brains roughly a third of the size of a modern human’s. Source)

And my findings? If the world has existed for 4.5 billion years and human evolution active for 5 million years, our evolution equates to approximately 0.11% of the total time. 20 seconds on a 12 hour clock, represents 0.046% of the full time.

The figure of 20 seconds, as a metaphor for the length of human evolution is wrong (it should be around 45 seconds) and is merely an attempt to covertly put out the message of 2012.

Time restrictions meant my visit in the museum had to end there… but what I find worrying is the predictions the museum suggest might happen at 12 o’clock.

So we have a choice of:

  1. A new supercontinent forms? (a new world order perhaps…)
  2. An asteroid or comet collides with Earth?
  3. Mass extinction of all life on earth?
  4. The Sun burns out engulfing the Earth in flames?

The museum genuinely seems to enjoy the doomsday scenarios that’s for sure! But joking aside, a statue of ‘The Creator’, ‘Cyclops’, ‘Atlas’ and ‘Medusa’ coupled with a video documenting our evolution at 20 seconds to 12, shows that the agenda is now coming into full public view!


Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s