(39) Het Vijfde Element: het gecodeerde bericht van 2012

 

(39) Het Vijfde Element: het gecodeerde bericht van 2012

Ik zag de film ‘The Fifth Element’ in 1997, zonder ook maar een aanwijzing om het te begrijpen – maar ik was toen pas 15!

Tijdens mijn reis in het vliegtuig naar Mexico, en toevallig in discussie raakte met een vreemdeling over 2012, (en haar ongetwijfeld de stuipen op het lijf joeg). Maar ze hield van wat ik beschreef uit de film “The Fifth Element”, wat mij de drang gaf om hem opnieuw bekijken.

En dus, een paar weken geleden, bezorgde ik mezelf een kopie … verbazingwekkend, vertoont de film een overvloed aan symboliek, wat voor velen niets zou hebben betekend in 1997!

Luc Besson, directeur van het overweldigende ‘Leon’, heeft aangetoond dat hij “kennis heeft”.

Hier is een analyse alleen van de eerste 6 minuten … maar alstublieft, bekijk de volledige film (hij barst letterlijk uit zijn voegen van sublieme boodschappen).

De symboliek

De film opent met de beruchte ‘Hoofdstad G’ zoals gevonden op het US 1$ biljet en ook in het embleem van de vrijmetselaars.

Onder een vervolgreeks van ‘G’s’, zetelt het woord “Gaumont”. Gaumont is een Frans filmproductie bedrijf opgericht in 1895 door de ingenieur-gekeerde-uitvinder, Leon Gaumont (1864 tot 1946). Het is het oudste filmbedrijf ter wereld. Symbolisch, toont het bedrijfslogo het beeld van Isis (Sirius) af die een ‘Olympische fakkel’ vasthoud, en vergezeld wordt door Orion – of moet dat zijn ‘TriStar Films’?

Op 1.05 minuut, krijgen we een kristalhelder beeld van het centrum van de Melkweg.

Vergeet de galactische uitlijning niet op 21-12-2012, dat doet zich voor wanneer de winter zonnewende zon samenkomt met het middelpunt van de Melkweg en overgaat in de baan van Boogschutter. (moet dat niet Aquarius zijn?)

Dan verspringt het naar een scène waarin de planeet Aarde getoond wordt, wat doet denken aan ‘Star Wars’, en worden we voorgesteld aan ‘ruimte bezoekers’ – symbolisch gezien met mijn theorieën over de Olympische Spelen van 2012.

Later een scènes waarin een Egyptische woestijn wordt getoond, de film verspringt naar een scène waarin een kind rent door een Egyptische tempel, die sterk op ‘Abu Simbel’ in Aswan, Egypte lijkt. We horen de roep om ‘Aziz’ twee keer, gevolgd door “Aziz, licht!”. Dat letterlijk ‘Isis, Licht betekent!’

En hier is waar het werkelijk interessant wordt…

In de tempel is een archeoloog een aantal hiërogliefen aan de muur aan het afstoffen; hij ontdekt een slang. De archeoloog vraagt aan Billy (gespeeld door Luke Perry) een notitie van de slang te maken. Billy schrijft een 11e overeenstemming op een stukje papier, getiteld “Aziz Licht ‘of’ Isis Licht‘.

Besson toont hier, zijn begrip van de betekenis van het getal 11.

De scène gaat verder:

“Het zwarte gat, net als een deur, is geopend. Het kwaad komt … en verspreid terreur en          chaos. Zie je de slang Billy? Het ultieme kwaad. Zorg ervoor dat je de slangen pakt.”

“Ja, ik heb de slang. Ik heb al de slangen, dus wanneer is dit slangen schouwspel te verwachten?”

De Maya-profetieën bevestigen dat in 2012 een ‘slang’ zal opduiken uit het centrum van onze Melkweg, waaruit een god van verlichting zal stappen. En dat is precies wat de scène vertoont. Toen gevraagd werd hoe vaak dit gebeurde, antwoordde de archeoloog: “elke 5000 jaar”. Precies de lengte van onze huidige cyclus in de Maya-kalender, die eindigt op 21 december 2012.

De archeoloog beeldt de voltooiing van de “Drievuldigheid af”, stoffend vanaf de top van de piramide naar beneden (het Alles Ziende Oog), welke in het script gepersonifieerd wordt als ‘Isis’.

De camera zwenkt naar beneden en belicht de ‘slang’ (tussen de twee ogen) die neerkijken op de bevolking.

De scène verspringt dan naar de landing in de woestijn van een ruimteschip buiten de tempel; er wordt een referentie gemaakt naar de bezoekers ‘als God’.

Paniek breekt uit, terwijl de archeoloog zijn vergrootglas boven de uitverkorene houdt … het verlichte wezen (zoals voorspeld door de Maya’s).

Een samenvatting

Gezien het feit dat de directeur, Luc Besson, nooit publiekelijk heeft toegegeven dat ‘The Fifth Element’ beïnvloed werd door de Maya-profetieën van 2012, lijkt het erop dat het onofficieel wel zo is.

In 1997, toen de film werd uitgebracht, stond het internet nog in de kinderschoenen (Google bestond zelfs nog niet) en openbare discussies over 2012 en het nummer 11 waren nog maar net begonnen. De wereld probeerde nog steeds ‘het einde der tijd’ te doorgronden.

Voor antwoorden, kijk gewoon naar de titel van de film “The Fifth Element”. Net als de vijf Olympische ringen, observeren we gewoon de her-vertelling van de geschiedenis in relatie tot de Maya-kalender.

“Elk van deze 5 cycli werd geacht zijn eigen wereldse tijdperk te creëren ofwel de creatie cyclus.

Zoals afgebeeld op de vertrouwde, ronde Meso-Amerikaanse Zone Steen, (vaak de Azteekse kalender genoemd) van elke creatie Cycli wordt gezegd dat die wordt geregeerd en vernietigt door één van de 5 elementen. Specifiek, 4 Jaguar, 4 Wind, 4 Regen, 4 Aarde en 4 Water.

Naar mijn mening, wat we hier getuige is niets meer dan het zoveelste occulte ritueel waarin symboliek is verwikkeld, dat werkt op het onderbewustzijn, voor de komende gebeurtenissen van 2012.

Als de voorspellingen uitkomen in 2012 en onze werkelijkheid fuseert met de hierboven genoemde ‘fictie’, wie denkt u, wie de leidende rol van onze moeder ‘Isis’ zal spelen?

Binnenkort meer …

—————————————————————————————————————

English Version

(39) The Fifth Element: The Encoded Message of 2012

I saw ‘The Fifth Element’ back in 1997, without as much as a clue in understanding it – however I was only 15!

Whilst on a plane to Mexico, I happened to be discussing 2012 with a stranger (and no doubt boring the hell out of her). She likened what I was describing to the movie “The Fifth Element”, giving me the compulsion to watch it again.

And so, a few weeks ago, I grabbed myself a copy… astonishingly, the film depicts a plethora of symbolism, which would have meant nothing to many in 1997!

Luc Besson, director of the superb ‘Leon’, has demonstrated he is “in the know”.

Here is an analysis of the first 6 minutes alone… but please, watch the full film (it is literally bursting at the seams with subliminal messages).

The Symbolism

The film opens up with the infamous ‘Capital G’ as found on the US $1 bill and also in the emblem of the Masons.

Amongst a succession of ‘G’s’, resides the word ‘Gaumont’. Gaumont is a French film production company founded in 1895 by the engineer-turned-inventor, Léon Gaumont (1864-1946). It is the oldest running film company in the world. Symbolically, the company logo depicts Isis (Sirius) holding an ‘Olympic torch’, where she is joined by Orion – or should that be ‘TriStar Films’?

At 1.05 minutes, we are Given a crystal clear view Into the center of the Milky Way.

Please remember the galactic alignment on the 21st December 2012 occure When The winter solstice sun conjuncts the crossing point of the Milky Way and ecliptic in Sagittarius.

Cut to a scene showing the planet Earth, reminiscing ‘Star Wars’, we are introduced to the ‘space visitors’ – symbolic to my theories on the 2012 Olympics.

After sweeping scenes depicting an Egyptian desert, the film cuts to a scene showing a child running through an Egyptian temple, which closely resembles ‘Abu Simbel’ in Aswan, Egypt. We hear the call for ‘Aziz’ twice over, followed by “Aziz, light!”. This literally means ‘Isis, Light!’

And here’s where clause it get’s really interesting …

Inside the temple is an archaeologist dusting down some hieroglyphics on the wall, hey disco verse a snake. The archaeologist then Asks Billy (played by Luke Perry) to make note of the snake. Billy writes an 11th tally on a piece of paper Entitled “Aziz Light ‘or’ Isis Light.

Besson here, Shows His understanding of the significance of the number 11.

The scene continues:

“The black hole, like a door, is opened. Evil comes… spreading terror and chaos. You see the snake Billy? The ultimate evil. Make sure you get the snakes.”

“Yes I got the snake. I got all the snakes, so when is this snake act supposed to occur?”

The Mayan Prophecies state that in 2012 a ‘serpent rope’ is going to emerge from the centre of our Milky Way galaxy out of which will step a god of enlightenment. This scene depicts exactly that. When asked how often this happens, the archaeologist replies “every 5000 years”. Precisely the length of our current cycle in the Mayan calendar, which ends on 21st December 2012.

The archaeologist depicts the completion of the “trinity”, brushing down from the apex of the pyramid (the all-seeing eye), which is personified as ‘Isis’ in the script.

The camera pans down exposing the ‘serpent rope‘ (cast between two eyes) descending on the population.

The scene then cuts to a spaceship landing in the desert outside of the temple; reference is made to the visitors as ‘God’.

Panic ensues, whilst the archaeologist holds his magnifying glass over the chosen one… the enlightened being (as prophesied by the Mayans).

A Summary

Given That the director, Luc Besson, never Publicly acknowl that ‘The Fifth Element “was Influenced by the Mayan prophecies of 2012, Appears it that’s off paper it must certainly was.

In 1997, When The film was released, the Internet was in infancy ITS (Google did not even exist) and online public Discussions Concerning 2012 and number 11 had barely begun. The world was still trying to fathom the “end of days” scenario, or Y2K.

Simply look for answers to the title of the movie “The Fifth Element”. Like the five Olympic rings, we are simply observing the retelling of history in Relation to the Mayan calendar.

Each thesis or 5 cycles was Considered Its Own World Age or Creation Cycle.

As depicted on the familiar, circular MesoAmerican Sun Stone, (often called the Aztec Calendar) each Creation Cycle is said to have been ruled and destroyed by one of 5 elements. Specifically, 4 Jaguar, 4 Wind, 4 Rain, 4 Earth and 4 Water.

In my opinion, what we are witnessing here is nothing more than yet another occult ritual involving symbolism, working on the subconscious mind, empowering events to come in 2012.

If the prophecies are to come true in 2012 and our reality is to merge with the above ‘fiction’, who do you think is going to play the leading role of our mother ‘Isis’? Coming soon…

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op (39) Het Vijfde Element: het gecodeerde bericht van 2012

 1. j barelds zegt:

  1. ik denk dat ik antwoorden heb op jullie vragen.

  2. die symbolen die jullie op de web pagina hebben is zeer interessant,
  en all die andere symbolen die er zijn van de ware onderzoeken die er zijn geweest
  is ook zeer interessant,maar de is meer dan dat aan de hand wat er werkelijk duidelijk word gemaakt.

  3. de natuur geeft ook verschijnselen af van dit verhaal het patroon komt overeen wat is dit.

  4. helpt de sleutel van leven bij het ontcijferen van de mayan calender?

 2. j barelds zegt:

  de site http://www.hetuurvandewaarheid.info heb ik bekeken ik wil ook voor een beter leven.

  de verloren kennis kunnen we tegen ze gebruiken.

  het schijnt wat ik weet dat ik er ongelofelijke dingen mee kan bouwen tot het meest ingewikkelde.

  en de zuivere generatie voort zetten.

  bedoel ik dus de goede tegen de heerschapij vechten,tijd voor een nieuwe beschaving

 3. koser82 zegt:

  oorlog van de ziel is begonnen inside you mind,innerlijke wezen word zicht baar op 2012

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s