(7) Olympische Spelen Beijing 2008: Zion en De Vijfde Wereld

 

(7) Olympische Spelen Beijing 2008: Zion & De Vijfde Wereld

Op 05-05-2005, hield Tony Blair Britse algemene verkiezingen, wat hem nog eens voor 3 jaar de macht verzekerde. (555)

Op 06-06-2006, verwachte iedereen de dag van de duivel. En er gebeurde niets. (666)

Op 07-07-2007, organiseerde Al Gore een reeks concerten over de gehele wereld, de ontgroening van een 3 jarige campagne om de klimaatverandering te bestrijden. (777)

Op Live Earth nam niet alleen het publiek deel aan het ‘zon aanbidding’ ritueel tijdens het openingsnummer van “Genesis”. (ter ere van Matthew Delooze voor zijn briljante werk aan ‘Breaking The Serpent Spell’):

We werden ook getrakteerd op een fantastische finale van onze dame ‘Madonna’ (helaas voerde ze niet haar kruisiging act uit):

Op 08-08-2008 begonnen de Olympische Spelen in Peking om 20:08 CST (888)

Begint u hier een patroon te zien? Het lijkt erop dat ‘de controlerende regerende machten’ evenementen arrangeren op numerologische belangrijke dagen van het jaar.

Met alle commotie rond de Olympische Spelen in Beijing, is het moeilijk je te bedenken waarom we deze evenementen eigenlijk doen … misschien is het voor hetgeen dat ze symbolisch vertegenwoordigen.

“Er zijn veel mythes rond de oorsprong van de oude Olympische Spelen. De meest populaire legende beschrijft dat Heracles de Olympische Spelen creëerde, en het Olympisch stadion en de omliggende gebouwen bouwde als een eerbetoon aan zijn vader Zeus, na zijn 12-werken te hebben voltooid. De Olympische Spelen waren van fundamenteel religieus belang, wedstrijden afgewisseld door offers en plechtigheden ter ere van zowel Zeus (waarvan het kolossale beeld in de Olympiade stond), en Pelops, de goddelijke held en mythische koning van de Olympia”.

Dus je zou kunnen zeggen dat de Olympische Spelen, op zijn minst, een Heidens evenement is ter ere van Zeus, ‘koning der Goden’ of ‘de Schepper’ als je wilt. Maakt, dat u zich afvraagt wat zijn ’20 ’12 werkers waren?

Laten we ons snel verplaatsen naar Beijing 2008, laten we het logo eens nader bekijken:

Met een beetje ‘knippen en plakken’ (met elementen van het verrassende ‘onatletische’ figuur uit het Olympisch logo), kan dit ermee worden geschreven;

Was dat niet ook wat het logo van de Olympische spelen van 2012 in London ons vertelde?

Reken maar! Wat zijn de kansen? Twee Olympische Spelen op rij waarin het logo het woord ‘Zion’ bevat. Ligt dit aan mij of is dit iets dat gewoonlijk niet door toeval gebeurd? Hier ligt de insinuatie dat, tussen de jaren 2008 en 2012, er een 4-jarenplan ligt voor de oprichting van ‘Zion’, het ‘Nieuwe Jeruzalem’.

Laten we eens dieper graven … U kunt zich herinneren dat ergens vorig jaar het Beijing Olympische Comité de 5 mascottes van de Olympische Spelen onthulden. De datum hiervoor was, bent u er klaar voor? 11 november 2007. Precies … de 11e van de 11e, of 11:11.

“Een setje van vijf (poppen) mascottes voor de Olympische Spelen van 2008 in Beijing werden onthuld op 11.11, precies duizend dagen “vóór” de opening`s ceremonie van het evenement”.

Dit zijn de kleine wezentjes … alle 5 van hen, gekleurd net als de Olympische ringen. Negeer hun piramidale hoeden een moment, want er is nog iets vreemds aan de hand hier…

U herinnert zich misschien nog mijn interpretatie van de Olympische ringen een maand of twee geleden, maar even om te herhalen – symbolisch gezien representeert elk van de ringen één van de 5 cycli`s (tijdperken) waaruit de Maya’s kalender bestaat. Elke ring is verbonden met een andere … wat de indruk geeft dat een nieuwe cyclus begint vóór het einde van een oude … een overgangsperiode bij wijze van spreken – zo`n beetje zoals waar we nu inzitten ( 1992-2012), de ‘tijd van geen tijd’, volgens de Maya`s.

Zonder verder gedoe, zijn hier de officiële betekenissen van de mascottes van Beijing 2008:

Nini (groen): Wind. Elk voorjaar en zomer, hebben de kinderen van Beijing mooie vliegers laten vliegen op de stromingen van de wind die door de hoofdstad waaide.

Yingying (oranje): Dier. Als een antilope, Yingying is hij snel en wendbaar en kan snel grote vlaktes land bedekken als hij zich over de hele aarde beweegt.

Huanhuan (rood): Vuur. Hij is de “grote broer”. Hij is het kind van vuur en symboliseert de Olympische Vlam.

Jingjing (zwart): Natuur. Symboliseert het weelderige bos en de harmonieuze relatie tussen mens en natuur.

Beibei (blauw): Water. Sterk in watersporten, ze weerspiegelt de blauwe Olympische ring.

Let op Beibei, de blauwe mascotte, die water representeert:

Beibei

Wat is dat op het voorhoofd van Beibei? Een ‘spiritueel’ derde oog?

Als u de mascottes ordent, net als de Olympische ringen – rood (vuur), groen (wind), zwart (Natuur), oranje (dier), blauw (geest), kan een patroon worden gezien net als de evolutie van het bewustzijn zoals gedoceerd in esoterische kringen.

Mineraal / Element> Plant> dier> Mens> … (In de geest?)

Coma> Diepe Slaap> Dromen> Wakker worden>

Als de Olympische mascottes en het officiële logo inderdaad correleren met de vijf cycli`s van 5125 jaar van de Maya Kalender en de evolutie van het bewustzijn, dan brengt de komst van 2012 de overgang naar het spirituele bewustzijn van de ‘blauwe’ Olympische ring, waardoor de ‘Oranje’ ring van het dierlijke bewustzijn achter blijft?

Om de betekenis achter de ‘blauwe’ ring verder te correleren, en een link te leggen naar de Londense Olympische Spelen 2012:

“In de afgelopen weken is er een 11-mijl blauw hek opgezet rond het gebied van de Olympische Spelen van 2012 in het oosten van Londen. Is het een noodzakelijke veiligheidsmaatregel – of een herinnering aan hoe verdeeld de Spelen zijn? “Lees aub verder om te zien hoe belangrijk het ‘blauwe’ hek is!

Met het rituele gebruik van het nummer 11, en de kleur blauw … lijkt het of de Olympische Spelen het perfecte schouwspel zijn van hoe onze overheden dingen goed kunnen doen als ze echt willen!

Hoe kun je dat allemaal verbinden?

Zoals Rik Clay en Justin Stephens aangekondigd hebben, is het hun overtuiging dat met de komst van de Olympische Spelen in 2012, we de grootste HOAX OOIT te zien zullen krijgen gepleegd op de mensheid.

Met de algemene symboliek gebruikt in het promotiemateriaal, kan ervan worden uitgegaan dat de mensen aan de top, een accuraat begrip hebben van wat er met onze planeet gaat gebeuren.

—————————————————————————————————————-

English Version

(7) Beijing Olympics 2008 : Zion & The Fifth World

On 5th May 2005, Tony Blair held a UK general election, which secured him another 3 years in power. (555)

On 6th June 2006, everyone expected a day of the devil. Nothing happened. (666)

On 7th July 2007, Al Gore organised a series of concerts around the world, initiating a 3 year campaign to combat climate change. (777)

At Live Earth, not only did the audience take part in a ‘sun worship’ ritual during the opening number to ‘Genesis’ (credits to Matthew Delooze for his brilliant work on ‘Breaking The Serpent Spell’):

We were also treated to a fantastic finale by our lady ‘Madonna’ (unfortunately she didn’t perform her crucifixion act):

The Beijing Olympics will commence at 8.08pm CST on 8th August 2008. (888)

Are you starting to see a pattern here? It appears that numerologically significant days of the year entertain events controlled by ‘the governing powers’.

With all the commotion surrounding the Beijing Olympics, it’s hard to remember why we actually do these events… maybe it’s because of what they symbolically represent.

“There are many myths surrounding the origin of the ancient Olympic Games. The most popular legend describes that Heracles was the creator of the Olympic Games, and built the Olympic stadium and surrounding buildings as an honor to his father Zeus, after completing his 12 labours. The Olympics were of fundamental religious importance, contests alternating with sacrifices and ceremonies honouring both Zeus (whose colossal statue stood at Olympia), and Pelops, divine hero and mythical king of Olympia.”

So you could say that the Olympic Games, at the very least, are a pagan event honouring Zeus ‘King Of The Gods’ or the ‘creator’ if you like. Makes you wonder what his ’20’12 labours were?

Moving swiftly on to Beijing 2008, let’s take a look at the logo:

With a little ‘cut and paste’ (taking elements from the suprisingly ‘unathletic’ figure for an Olympic logo), this can be written as:

Isn’t that what the 2012 London Olympics logo says too?

You bet it is! What are the chances? Two Olympic games in succession where the logo contains the word ‘Zion’. Is it me or is this something that just doesn’t happen by chance? Here lies every insinuation that, between the years of 2008 and 2012, there is a 4-year plan for the creation of ‘Zion’, a ‘New Jerusalem’.

Let’s delve deeper… You may recall that sometime last year the Beijing Olympic Committee unveiled the 5 mascots for the Olympics. The date for this was, are you ready? 11th November 2007. Yes… 11th of the 11th, or 11:11.

“A set of five doll mascots for the 2008 Olympic Games were unveiled in Beijing on November 11, exactly 1,000 days before the event’s opening ceremony.”

Here’s the little critters… all 5 of them, coloured just like the Olympic rings. Ignore their pyramidal hats for a moment because there’s something much weirder going on here…

You may recall my interpretation of the Olympic rings a month or two back, but to repeat – symbolically each of the rings represents one of the 5 cycles of time which the Mayan calendar comprises. Each ring connects to one other… giving the impression that a new cycle starts before the end of an old… a transition period so to speak – a bit like the one we’re in now (1992-2012), the ‘time of no-time’, according to the Mayans.

Without further ado, here’s the official stance on the Beijing 2008 mascots:

Nini (green) : Wind. Every spring and summer, the children of Beijing have flown beautiful kites on the currents of wind that blow through the capital.

YingYing (orange) : Animal. Like all antelopes, Yingying is fast and agile and can swiftly cover great stretches of land as he races across the earth.

Huanhuan (red) : Fire. He is the “big brother”. He is a child of fire, symbolizing the Olympic Flame.

Jingjing (black) : Nature. Symbolizing the lush forest and the harmonious relationship between man and nature.

BeiBei (blue) : Water. Strong in water sports, she reflects the blue Olympic ring.

Take note of BeiBei, the blue mascot representing water:

What’s that on BeiBei’s forehead? A ‘spiritual’ third eye?

If you order the mascots, just like the Olympic rings – red (fire), green (wind), black (nature), orange (animal), blue (spirit), a pattern emerges describing what could be seen as the evolution of consciousness as taught in esoteric circles.

Mineral / Element > Plant > Animal > Human > … (into spirit?)

Coma > Deep Sleep > Dreaming > Waking > …

If the Olympic mascots and official logo do indeed correlate with the five 5125 year cycles of the Mayan Calendar and the evolution of consciousness, does the arrival of 2012 bring about the transition into the spiritual consciousness of the ‘blue’ Olympic ring, leaving the ‘orange’ ring of animal consciousness behind?

To further correlate the significance behind the ‘blue’ ring, and to draw a link to the London Olympics 2012:

“In the past few weeks an 11-mile blue fence has sprung up around the 2012 Olympics site in east London. Is it a necessary security measure – or a reminder of how divisive the games are?” Please read to see how significant the ‘blue’ fence is!

With the ritual use of the number 11, and the colour blue… it appears the Olympic Games is the perfect demonstration of how our governments can get things right if they really want to!

How does this all tie in?

As Rik Clay and Justin Stephens have announced, it is their belief that with the arrival of the Olympic Games in 2012, we see the biggest HOAX EVER will have perpetrated on mankind.

The general symbolism used in the promotional materials, can be assumed that the people at the top, an accurate understanding of what will happen to our planet.

 

 

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s